Prohlídka terénu a spolupůsobení se zastavěním území

Prověření možností financování

Zajištění veškeré projektové dokumentace

Vyřízení územního rozhodnutí

Zpracování žádosti na dotace – SFŽP, MF, MZe, atd.

Zpracování žádosti na dotace se zahraniční účastí – Phare, ISPA, SAPARD, OPI, Kohezní fondy, Strukturální fondy

Zpracování finančních projektů

Zabezpečení vynětí ze ZPF,LPF

Vyřízení stavebního povolení

Zajištění výběrového řízení dle zák. o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb.

Poradenská činnost při uzavírání smlouvy se zhotoviteli stavby

Poradenská činnost při uzavírání smlouvy s  dotačními orgány

Výkon stavebního dozoru investora v průběhu stavby s důrazem na dohled nad požitím dotačních prostředků

Zajištění  zdárného průběhu kolaudace i povolení zkušebního provozu

Vyhodnocení poskytnutých dotací