Průzkumy terénu a konzultace s cílem zvolit nejvhodnější zajištění infrastruktury a zástavby pro dané území
Prověření možností získání finanční podpory ze zdrojů ČR i EU, výhodných úvěrů pro realizaci posuzovaných záměrů.
Zpracování žádostí o dotace dle druhu stavby:

  • kanalizace a ČOV– SFŽP, Phare, POI, MZe
  • drobné vodohospodářské investice – AOPK
  • vodovody – Mze
  • bytová výstavba – MMR
  • infrastruktura obcí – programy ISPA, Phare, SAPARD, OPI, Kohezní fondy, Strukturální fondy Mze
  • obecně – dle požadavků poskytovatele (nové formy přeshraniční spolupráce)

Vypracování finančních projektů k žádostem o dotaci (vodovody a drobné vodohospodářské investice)

Vypracování odborných posudků pro dotace ze SFŽP

Vypracování analýz dle metodiky Mžp pro dotace z OPI

Zpracovávání platebních kalendářů k poskytování dotací

Vyhodnocení dotací dle požadavků poskytovatele

Spolupráce při uzavírání smluv s dodavateli s cílem sestavit platební kalendář v souladu s termíny poskytování dotací a finančními možnostmi investorů

Již nyní jsme schopni pracovat úspěšně na projektech, které se ucházejí o dotace z fondů EU (PHARE, ISPA, fondy soudržnosti, strukturální fondy). Chceme využít příležitosti, které se naskytují vstupem České republiky do EU a tím i umožnit využít příležitosti investorům při zajišťování financování staveb z fondů EU.