Kontrola dodržování kvality prací při realizaci stavby

Kontrola provádění stavby dle schválené projektové dokumentace, podle podmínek vydaných rozhodnutí, podle podmínek uvedených ve smlouvách a podle platných technických norem.

Kontrola činností a průběhu realizace ve vazbě na poskytnuté finanční prostředky z dotačních orgánů, účast na kontrolách s dotačními orgány a poradenská činnost s cílem zabezpečení bezproblémového průběhu realizace a výslednému definitivnímu přiznání dotací.

Sledování obsahu stavebního  a montážního deníku, kontrola řádného vedení a zapisování stanovisek k zapsaným problémům.

Zapisování zjištěných nedostatků a problémů do stavebního a montážního deníku.

Kontrola provedení prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

Kontrola provádění předepsaných zkoušek  materiálů a konstrukcí.

Organizace kontrolních dnů dle potřeby a postupu výstavby.

Kontrola oprávněnosti zhotovitele k vystavění dílčích faktur dle smlouvy o dílo a potvrzení jejich správnosti.

Projednání navržených víceprací a méněprací s účastníky výstavby, zejména s investorem.

Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných v průběhu stavby a při kolaudaci.

Účast na zkušebním provozu a zkouškách.

Příprava podkladů ke kolaudaci v průběhu výstavby a vyhodnocení stavby.

Cílem  je zajištění komplexních služeb při projektové, inženýrské i finanční přípravě staveb, zajištění realizace stavby, případně její řízení nebo dodávka na klíč, podpora a optimalizace provozu a řízení staveb.