AP INVESTING, s.r.o.

Nejen vodohospodářské stavby

O společnosti

Historie

Firma byla založena roku 1994, jako dceřiná společnost firmy AQUA PROCON s.r.o. Brno, z nutnosti oddělit inženýrské činnosti od činnosti projekčních.

číst dále

Společnost disponuje dostatečným kádrem stavebních techniků zabývajících se přípravou a dozorováním staveb, v současné době zaměstnává 33 pracovníků v úplném pracovním poměru vyčleněných pro inženýrské činnosti, kteří jsou zárukou kvality, jelikož mají  dlouholeté zkušenosti při realizaci nejrůznějších vodohospodářských akcí a mnozí z nich své vědomosti  autorizovali v oborech vodohospodářských staveb nebo staveb pozemních. Z pohledu profesní skladby společnost zaměstnává 21 pracovníků s vysokoškolským vzděláním stavebního případně ekonomického směru, 7 pracovníků se středoškolským vzděláním stavebního směru a 5 pracovníky se středoškolským vzděláním obecného směru.

Pro poměrně značný rozsah prací má firma odloučené pracoviště ve Znojmě a má možnost zajistit činnost v Olomouci  a Praze, na odloučeném pracovišti firmy AQUA PROCON s.r.o. Firma dále zaměstnává v potřebném rozsahu rozpočtáře a cenaře a externími pracovníky  na technické výpomoci a právní úkony.

V působnosti firmy jsou zaškolení pracovníci pro výkon souvisících činností (autorizace v oboru vodohospodářské stavby, vysokoškolská vzdělání příslušných směrů, absolventi školení o zadávání veřejných zakázek, novel zákonů souvisících s výkonem činnosti, oprávnění pro zpracovatelé projektů na SAPARD atd.).


Politika firmy

Politika kvality, environmentu a BOZP

Politika integrovaného systému managementu společnosti AP INVESTING, s.r.o. vychází z poslání společnosti a vytyčené vize a v jejich rámci chce reagovat na měnící se potřeby a požadavky  zákazníků a dalších zainteresovaných stran a jejich očekávání ovlivňující směr všech  aktivit  společnosti.  Ochranu  životního  prostředí  a bezpečnost a ochranu  zdraví pracovníků  při   práci   považuje   naše   společnost   nejen   za   podstatnou  část  svých podnikatelských aktivit, ale také za otázku postoje k základním obecným hodnotám.

Rozhodujícím  faktorem,  ovlivňujícím  spokojenost zákazníků a vytváření dobrého jména společnosti, je  kvalita  poskytovaných  služeb,  jejíž nedílnou součástí je i aktivní přístup ochraně životního prostředí a k bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků při práci.

 • péči o rostoucí spokojenost zákazníků, což je předpokladem k prosperitě společnosti a zlepšení konkurenceschopnosti, a proto naším zákazníkům nabízíme vysokou úroveň služeb v oblastech:
 • přípravy staveb,
 • poradenské činnosti pro zabezpečování financování staveb,
 • včetně vyhodnocení dotací,
 • zastupování investorů při organizování veřejných zakázek,
 • stavebního dozoru,
 • činnosti koordinátora BOZP na staveništích,
 • inženýrské činnosti po ukončení stavby, aby trvale uspokojovaly jejich požadavky a předpokládaná očekávání.
 • každého pracovníka a spolupracovníka, jakožto důležitého faktoru našeho úspěchu, aby byl:
 • motivovaný a spokojený,
 • měl vysokou odbornou úroveň,
 • byl si vědom svého podílu odpovědnosti,
 • byl si vědom dopadu svých činností na životní prostředí což je předpokladem dosahování trvalé prosperity společnosti a  jejího  šetrného chování k životnímu prostředí a plnění požadavků na BOZP.
 • integrovaný systém managementu, jakožto  nástroj  zabezpečování  a  prokazování  kvality  poskytovaných služeb. V průběhu  poskytování  služeb budeme využívat metody a postupy  šetrné  k životnímu prostředí, doporučovat tyto environmentálně  šetrné  postupy  svým zákazníkům a vyžadovat je od svých dodavatelů. Důsledně předcházet haváriím, skoro nehodám  a  situacím,  jejichž  důsledky by mohly  mít  negativní dopad na zdraví pracovníků. Přitom budeme vycházet zejména z preventivních přístupů.
 • na  neustálé zlepšování  certifikovaného integrovaného systému managementu a zlepšování efektivnosti procesů ve společnosti realizovaných.
 • zvyšování náročnosti vůči našim  dodavatelům a upřednostňování  dodavatelů s certifikovaným systémem managementu kvality, environmentálního managementu a managementu BOZP.
 • důsledné  plnění  veškerých  zákonných  požadavků a  právních a jiných předpisů týkajících  se  našich služeb. Především  pak při naplňování  potřeb a požadavků našich  zákazníků,  které  jsou z velké  části definovány také právními požadavky na  ochranu  životního  prostředí  a  BOZP.   Budeme  se snažit  snižovat  možné negativní  dopady  na  životní  prostředí způsobené činnostmi našimi nebo našich zákazníků i nad   rámec   těchto   právních  předpisů  a  snižovat  rizika  BOZP na akceptovatelnou úroveň.

Svou politiku ISM společnost AP INVESTING, s.r.o. zaměřuje na:

Vedení   společnosti   se  ztotožňuje  s  požadavky   kladenými  na   integrovaný   systém managementu  normami  ČSN EN ISO 9001,  ČSN EN ISO 14001 a  ČSN OHSAS 18001.  Politiku  managementu  uplatňuje ve  své  každodenní  výkonné  i  rozhodovací činnosti a ostatním pracovníkům chce jít příkladem.

Nahrazuje RVS č. 02/2009

Účinnost od 9. 5. 2011


Strategie firmy

Strategie společnosti

Použít schopnosti a znalosti svých zaměstnanců k poskytnutí pokrokového a efektivního řešení problémů svým zákazníkům v oblasti přípravy, řízení a realizace zejména vodohospodářských staveb. Pokračovat v chápání potřeb zákazníků a naplňování jejich očekávání prostřednictvím vzájemné a úzké spolupráce. Svou činností přispět ke zlepšení životního prostředí, k čistotě potoků a řek, protože voda je nenahraditelnou součástí života.


Certifikace, kvalifikace, oprávnění

Certifikace, kvalifikace, oprávnění

Systém managementu jakosti, který vychází z Politiky integrovaného systému managementu, byl vybudován za pomoci společnosti QUALISYS s.r.o. V červenci 2005 byla provedena úspěšná certifikace dle normy ISO 9001 : 2001 renomovaným certifikačním orgánem pro systém jakosti. Certifikát pokrývá celé spektrum činností poskytované společností AP INVESTING s.r.o.

Systém environmentálního managementu, který vychází z Politiky integrovaného systému managementu,  byl   vybudován  za pomoci společnosti GEOtest, a. s. V únoru 2007 byla provedena úspěšná certifikace dle normy ISO 14001 : 2005 renomovaným certifikačním orgánem pro systém jakosti. Certifikát pokrývá celé spektrum činností poskytované společností AP INVESTING s.r.o.

Systém managementu BOZP, který vychází z Politiky integrovaného systému managementu, byl vybudován za pomoci společnosti QUALISYS s.r.o. V srpnu 2011 byla provedena úspěšná certifikace dle normy ISO 18001 : 2008 renomovaným certifikačním orgánem pro systém jakosti. Certifikát pokrývá celé spektrum činností poskytované společností AP INVESTING s.r.o


Vybavení

Vybavení firmy

Firma AP INVESTING s.r.o má ke své činnosti vybaveny kanceláře moderními počítači, případně přenosnou počítačovou technikou potřebnou pro vypracování předmětné zakázky. Počítače jsou propojeny vnitrofiremní počítačovou sítí s napojením na internet. V rámci výstavby nového sídla firmy na Palackého tř. 12 v Brně byla v objektu pořízena moderní strukturovaná kabeláž pro možnost vybudování počítačové sítě včetně možnosti napojení na INTERNET. Firma AP INVESTING s.r.o. vlastní a používá moderní digitální ústřednu SIEMENS.  Napojení na INTERNET je realizováno vysokokapacitní pevnou linkou a radiomodemem.

Každý pracovník ve firmě má na „stole svůj počítač“ v konfiguraci odpovídající naistalovanému a používanému SW. Grafické výstupy ze všech druhů software jsou možné laserové černobílé tiskárny a barevné tiskárny, digitální kopírky.

Softwarové vybavení pro projektové řízení resp. řízení stavby je možné využít MS PROJECT

 • produkt firmy Microsoft
 • obecně zaměřený na projektová řízení a je použitelný pro řízení a sledování akcí
 • je možný import z rozpočtového systému RTS, propojený s Callidou

MS PROJECT je nástrojem pro dosažení:

 • efektivního plánování
 • vyhledávání kritických míst projektů
 • dynamického vyhodnocování ekonomických údajů v čase
 • sledování postupů prací
 • snazší práce řídících pracovníků
 • členění řídících struktur
 • optimální využití zdrojů
 • zlepšení komunikačních možností

Dále jsou k dispozici CAD programy AUTOCAD a  MICROSTATION. Jsme schopni pomocí těchto programů a vzhledem k napojení na síť internet přijímat výkresovou dokumentaci v digitálním tvaru (kontrole, připomínkování, na vědomí, atd.). V případě potřeby je možné vytisknout kdykoliv potřebné dokumenty (výkresy) na velkoformátové tiskárně HP DesignJet (barevný plotr), případně na laserové nebo inkoustové barevné tiskárně.
Pro kontrolu rozpočtů případně kalkulace stavebního dodavatele používáme rozpočtový systém firmy RTS Brno. Součástí tohoto systému jsou moduly: rozpočtový program, kalkulace, nabídky, případně další. V rámci tohoto programu je možno použít ceny RTS Brno, URS Praha, případně vlastní kalkulované detailní nebo agregované položky.

Ke zpracování textů, tabulek a výpočtů se používá  programový balík MS Office.

Dále mají pracovníci firmy přidělena služební vozidla a mobilní telefony pro zajištění včasného a bezproblémového kontaktu s klienty firmy a ostatními subjekty nutnými k výkonu všech činností.

V roce 2000 se firma přestěhovala do společného objektu firmy AQUA PROCON s.r.o., který  jsme společným přístupem zrekonstruovali.
Adresa nového objektu je:

 Brno 612 00, Palackého tř. 12
 tel.: 541426060  
 e-mail: iva.madaraszova@apinvesting.cz


Personál

Personální složení

Společnost disponuje dostatečným kádrem stavebních techniků zabývajících se přípravou a dozorováním staveb, v současné době zaměstnává 29 pracovníků v úplném pracovním poměru vyčleněných pro inženýrské činnosti, kteří jsou zárukou kvality, jelikož mají dlouholeté zkušenosti při realizaci nejrůznějších vodohospodářských akcí a mnozí z nich své vědomosti autorizovali v oborech vodohospodářských staveb nebo staveb pozemních. Z pohledu profesní skladby společnost zaměstnává 19 pracovníků s vysokoškolským vzděláním stavebního případně ekonomického směru, 6 pracovníků se středoškolským vzděláním stavebního směru a 4 pracovníky se středoškolským vzděláním obecného směru.

Pro poměrně značný rozsah prací má firma zřízenu kancelář v Praze a má možnost zajistit činnost v Olomouci a Praze, na odloučeném pracovišti firmy AQUA PROCON s.r.o. Firma dále zaměstnává v potřebném rozsahu rozpočtáře a cenaře a externími pracovníky  na technické výpomoci a právní úkony.

V působnosti firmy jsou zaškolení pracovníci pro výkon souvisících činností (autorizace v oboru vodohospodářské stavby, vysokoškolská vzdělání příslušných směrů, absolventi školení o zadávání veřejných zakázek, novel zákonů souvisících s výkonem činnosti, oprávnění pro zpracovatelé projektů na SAPARD atd.).


Živnostenské listy

Živnostenské listy


GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů pro koncové uživatele

Společnost AP INVESTING, s.r.o., se sídlem Palackého třída 768/12, 612 00 Brno, IČ: 60712121, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15714 (dále jen „AP INVESTING“) zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“). Níže Vám jako našemu koncovému uživateli (dále jen „Koncový uživatel“) poskytujeme základní informace o zpracování osobních údajů.

V rámci obchodního vztahu mezi firmou AP INVESTING, s. r. o. a Koncovým uživatelem zpracovává AP INVESTING, s. r. o. následující osobní údaje Koncových uživatelů (popř. fyzických osob zastupujících Koncového uživatele, je-li Koncový uživatel právnickou osobou), a to zejména:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • funkce
 • místo podnikání
 • IČ, DIČ
 • číslo bankovního účtu
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • případně další údaje poskytnuté Koncovým uživatelem v rámci vzájemné obchodní spolupráce

(dále jen „Osobní údaje“)

Osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, případně také pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu společnosti AP INVESTING, s. r. o.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od posledního plnění ze smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

AP INVESTING, s. r. o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě vyjma veřejnoprávních orgánů, vůči nimž má AP INVESTING, s. r. o. zákonnou povinnost sdělovat takové osobní údaje, poštovních doručovatelů při komunikaci s Koncovým uživatelem.

Za podmínek stanovených v GDPR má Koncový uživatel zejména právo požadovat od společnosti AP INVESTING, s. r. o. přístup k Osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Koncový uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním Osobních údajů bylo porušeno GDPR. Tímto dozorovým úřadem je pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Obory činnosti

Posts
Činnosti

Základní činnosti společnosti AP INVESTING s.r.o. se dotýkají všech etap projektu od přípravy…

Read On