Kompletní zajištění výběru dodavatele dle požadavků investora dle zák. č. 40/2004 Sb. v platném znění.

Spolupráce při volbě způsobu zadání – prověření možností zjednodušeného zadání veřejné zakázky

Zajištění zveřejnění všech zákonem požadovaných formulářů na centrální adrese

Organizace výběrového řízení – především jednání hodnotící komise včetně požadovaných zápisů

Poradenská činnost – spolupráce při uzavírání smluv s vybraným dodavatelem, aplikace vhodnosti financování stavby s ohledem na poskytování dotací atd.
Zveřejnění výsledku výběrového řízení